Menu

Subvencions retirada d’amiant 2023

RESOLUCIÓ ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades

RESOLUCIÓ: 24 abril 2023
TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: del 25 de Maig al 25 de Juliol

A la convocatòria de subvencions per la retirada de plaques d’amiant d’aquest 2023, Excavacions Llorens no tramitarà les ajudes, sols ajudarà en els tràmits, a les persones interessades a demanar-les.

Les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions destinades a la retirada d’amiant el 2023, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i com a novetat aquest any, a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades, que consten en els annexos següents I i II d’aquesta Resolució:

Annex I: Bases reguladores dels ajuts per fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la
construcció que continguin amiant, destinats als propietaris de béns immobles que continguin elements
d’amiant procedent de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

  • Es pot executar l’obra un cop presentada la sol·licitud.
  • Subvenció del 100% de la retirada fins a un topall de 30.000 €

Pel que fa a l’annex II, Excavacions Llorens sols pressupostarà i s’encarregarà de l’extracció de l’amiant, en cap cas pressupostarem i treure’m plaques solars per tornar-les a col·locar ni en col·locarem de noves.

Annex II: Bases reguladores dels ajuts per fomentar la retirada de residus de cobertes que continguin amiant,
i la seva substitució, i complementàriament la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de
l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant, destinats als propietaris de béns immobles en els quals es
desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o
privades.

  • Es pot executar l’obra un cop presentada la sol·licitud.
  • Subvenció d’un percentatge de la retirada i de la instal·lació de plaques, segons taules publicades a les bases.

L’annex II promou la instal·lació de plaques solars en suports lliures d’amiant. L’autoritat laboral de Catalunya ha publicat la Instrucció 1/2021/6, que recull el criteri interpretatiu de no autoritzar els plans de treball que es presentin amb la finalitat d’instal·lar plaques solars o qualsevol altre element similar a sobre de cobertes, parets pluvials o altres elements de fibrociment amb amiant.

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

No es consideraran despeses subvencionables els materials d’obra i de construcció emprats per substituir la funció que duia a terme l’amiant retirat a l’immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

* La creació de la memòria, no implica l’atorgament de la subvenció, ja que és un requisit previ a aquesta
* La creació del Pla de treball Específic, no implica l’atorgament de la subvenció, ja que és un requisit previ a aquesta.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta activitat i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores, d’acord amb l’article 31 de la Llei 38/2003. En cap cas els béns o serveis subvencionats no poden superar el valor de mercat.

Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

Es considera subvencionable el desamiantatge d’edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d’amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC) https://sdr.arc.cat/.

A tal efecte, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

PÀGINES RELACIONADES
Documentació requerida per accedir als ajuts

Excavacions Llorens és una empresa donada d’alta al RERA (Registre d’empreses amb Risc d’Amiant), requisit indispensable per poder dur a terme feines o serveis en les quals el seu personal estigui exposat a fibres d’amiant o de materials que el continguin.

Informació ajuts RESOLUCIÓ ACC/1435/2023

Informació ajuts RESOLUCIÓ TES/1068/2020

Bases completes FAQ´s