Menu

Documentació sol·licitud ajuts retirada amiant 2023

RESOLUCIÓ ACC/1435/2023, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

Tots els sol·licitants han d’annexar a la sol·licitud emplenada d’acord amb el formulari signat pel seu representant legal (propietari de l’immoble o lloc on hi ha l’amiant), la documentació següent:

a) Document acreditatiu de la propietat de l’immoble corresponent d’acord amb la normativa vigent (nota simple registral, certificat de domini i càrregues, escriptura de propietat, etc.)

b) Còpia del pressupost de l’empresa inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA) que farà els treballs de desamiantatge objecte de la sol·licitud de subvenció, on constin la descripció i el desglossament de les diferents partides (treballs de desamiantatge, transport, gestió de residus).

c) Memòria on es descrigui els treballs a fer:
– adreça de l’obra
– característiques de l’immoble
– descripció dels treballs a fer
– descripció d’elements d’amiant a retirar amb indicació dels metres quadrats
– fotografies dels elements d’amiant a retirar
Aquests elements a retirar i treballs a fer s’han d’adequar a l’objecte de la convocatòria.

d) En cas de comunitats de veïns, el certificat de l’administrador de l’acord de la junta de propietaris que adopta la sol·licitud de la subvenció i la seva execució d’acord amb el projecte corresponent.

e) En cas de persones públiques, certificat del secretari/ària o de l’interventor/a on consti la decisió de l’òrgan competent de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la, i, en el cas que l’ens aporti fons al projecte/activitat/actuació subvencionat, declaració responsable assegurant que hi ha crèdit suficient en el pressupost de l’ens local per al pagament de la part del projecte/ activitat/ actuació no coberta per la subvenció.

TRAMITAR I ENVIAR SOL·LICITUD DE L’AJUT

6.1 En cas de persones/entitats públiques
El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 7, s’ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web: http://www.eacat.cat/

La impossibilitat tècnica o d’altra índole no eximeix, en cap cas, els ens locals, de l’obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.

Així mateix, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament de la plataforma durant l’últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, s’ha de demanar un certificat al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya que justifiqui la impossibilitat tècnica de fer la tramitació dins de termini, i s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud i la documentació pertinent a través dels canals que estiguin operatius.

6.2 En el cas d’altres persones físiques o jurídiques
Que no siguin administració pública, i comunitats de veïns, les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació es presentaran mitjançant l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), en els termes que estableix la normativa vigent.

Les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a
la seva justificació s’han de presentar en el seu tràmit específic i, per tant, no es considerarà vàlida ni
s’acceptarà documentació entrada com a “tramesa genèrica” a l’apartat de Tràmits
de la Generalitat de
Catalunya.

El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 7, s’ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’apartat Tràmits del web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/) i de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Descarregar formulari de sol·licitud 2023 (Encara no està disponible)

PÀGINES RELACIONADES
Bases subvencions retirada amiant 2023

Excavacions Llorens és una empresa donada d’alta al RERA (Registre d’empreses amb Risc d’Amiant), requisit indispensable per poder dur a terme feines o serveis en les quals el seu personal estigui exposat a fibres d’amiant o de materials que el continguin.

Informació ajuts RESOLUCIÓ ACC/1435/2023

Informació ajuts RESOLUCIÓ TES/1068/2020

Bases completes FAQ´s