Menu

Justificació despesa per ajuts retirada amiant 2020/21

Aquestes justificacions estan estretes de la RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la
construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

JUSTIFICACIÓ DE DESPESA

14.1
Es consideraran despeses justificables les que s’hagin executat efectivament des de la data de sol·licitud fins 24 mesos després de la data de resolució d’atorgament de la subvenció. El termini màxim de justificació de les actuacions subvencionades serà de 25 mesos des de la data de resolució d’atorgament.

14.2
La persona beneficiària ha de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorga la subvenció com a màxim un mes després de la data de finalització del termini d’execució previst a la base 14.1, en una única justificació. L’òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del beneficiari, si aquest acredita, en els termes i condicions previstos a l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, la impossibilitat de donar compliment a aquesta obligació per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini per justificar no pot excedir la meitat del termini inicial i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers. La sol·licitud d’ampliació de termini ha de presentar-se amb una antelació mínima de 3 mesos abans del venciment del termini.

14.3
La persona beneficiària ha de presentar la justificació de la subvenció, a través de l’apartat tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), el model normalitzat JUST/AMIANT/, un cop finalitzades les actuacions subvencionades. Aquest model ha d’anar signat pel representant legal de la persona o l’entitat beneficiària i ha de contenir la documentació següent:

Document per justificació de la subvenció


En el model presentat hi haurà de constar:

b.1
Dades del beneficiari/ària.

b.2
Dades de la persona/es de contacte.

b.3
Import de la subvenció atorgada i import total de la justificació detallat per a cada beneficiari (en el cas d’agrupacions d’empreses).

b.4
Certificació que la quantia de l’aportació efectuada per l’Agència de Residus de Catalunya, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l’actuació, no supera el cost total de l’actuació.

b.5
Certificació que l’import imputat a la justificació no inclou l’IVA ni cap de les despeses no subvencionables indicades a la base 5.

b.9
Un informe tècnic i econòmic on es demostri que s’han aconseguit els resultats establerts a la sol·licitud de subvenció.

14.4
Amb caràcter previ al pagament de les subvencions, la tresoreria comprovarà el compliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració General de l’Estat; en cas de no compliment, s’iniciarà el procediment de compensació dels crèdits que hagi de percebre el beneficiari fins que se satisfacin els deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.

14.5
Quan els projectes hagin estat finançats, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’ha d’acreditar l’import, la procedència i l’aplicació d’aquests fons.

14.6
Si la subvenció atorgada és per import superior a deu mil euros (10.000,00 €), certificació/declaració d’informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció i administració, per tal de donar compliment a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Relació de la documentació justificativa que s’ha d’adjuntar annexant els documents següents:

a) Resolució d’aprovació del Pla de treball per la retirada d’amiant per part de l’autoritat laboral (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TSF) de la Generalitat de Catalunya).

b) Còpia de la documentació de control i seguiment de gestió de residus que certifiqui que el residu objecte de l’actuació ha estat lliurat a una empresa gestora de residus autoritzada per tractar amiant: Notificació prèvia (NP) o Fitxa d’acceptació (FA) i Full de seguiment (FS).

c) Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat, de la persona física o jurídica beneficiària de la subvenció a la qual s’ha de fer efectiu el pagament, que estarà disponible al lloc web de l’Agència de Residus de Catalunya.

d) Certificat positiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat, l’Estat i de les obligacions amb la Seguretat Social.

e) Certificació que l’import que es justifica s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per a la qual fou concedida la subvenció, la qual ha estat realitzada amb compliment a totes les obligacions imposades en les bases reguladores de la seva concessió.

f) Si escau, especificació de les fonts de finançament de l’activitat subvencionada. Per l’import de l’activitat finançada amb altres fons o subvencions, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.

g) Certificació que tots els documents originals justificatius de la subvenció relacionats estan en poder de la persona pública o privada i, si escau, seran presentats a l’Agència de Residus de Catalunya prèvia sol·licitud.

14.7
La persona titular de la direcció de l’ARC podrà atorgar, excepcionalment, una ampliació del termini establert per a la justificació, a petició del beneficiari, d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015). Aquesta ampliació no pot excedir de la meitat del termini de justificació esmentat al paràgraf anterior, sempre que les circumstàncies ho aconsellin i no es perjudiquin drets de tercers. La petició i la decisió s’hauran de produir abans del venciment del termini establert per justificar.

14.8
Les factures, siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE 289, d’1.12.2012). La descripció de l’operació ha d’aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l’actuació objecte de l’ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas, s’ha de poder verificar el preu unitari de l’operació.

En cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l’IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa segons la qual és d’aplicació l’exempció, d’acord amb l’article 6.1.j) del Reglament abans esmentat.

14.9
Els documents acreditatius del pagament han d’indicar, a més de tot el que estableix el Reglament pel qual es regulen, les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l’ordenant del pagament. L’ordenant ha de ser el beneficiari de l’ajut i ha de fer constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte pel qual s’ordena el pagament i la remissió al número o números de factura a la qual correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d’anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha d’aportar còpia del document i còpia de l’extracte bancari que acrediti el càrrec. No s’admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s’incompleixin les limitacions d’aquest tipus de pagament que estableix l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau (BOE núm. 261 de 30.12.2012).

PAGAMENT

15.1
El pagament de la subvenció es tramita un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada i s’ha complert la finalitat que en va motivar la concessió, i ha tingut l’informe favorable del Departament de Gestió d’Infraestructures.

15.2
Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’òrgan instructor comprova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de la persona beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

Excavacions Llorens és una empresa donada d’alta al RERA (Registre d’empreses amb Risc d’Amiant), requisit indispensable per poder dur a terme feines o serveis en les quals el seu personal estigui exposat a fibres d’amiant o de materials que el continguin.

Informació ajuts RESOLUCIÓ ACC/1435/2023

Informació ajuts RESOLUCIÓ TES/1068/2020

Bases completes FAQ´s