Menu

Documentació sol·licitud ajuts retirada amiant 2020-21

Aquestes bases estan estretes de la RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

Hem de tenir en compte que hi ha una sèrie de despeses que no seran subvencionades, ni en la fase de sol·licitud de l’ajut ni en la de justificació de la subvenció.

  • Sol·licitud: Creació d’un certificat digital (70 €)
  • Sol·licitud: Creació d’una memòria tècnica del projecte (120 €)
  • Sol·licitud: Creació de Pla de Treball Específic per retirades de més de 1oo m² (550 €)*
  • Justificació: Informe assegurant que s’ha executat la retirada (120 €)

No es consideraran despeses subvencionables els materials d’obra i de construcció emprats per substituir la funció que duia a terme l’amiant retirat a l’immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

* La creació del Pla de treball Específic, no implica l’atorgament de la subvenció, ja que és un requisit previ a la mateixa.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta activitat i es duguin a terme en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores, d’acord amb l’article 31 de la Llei 38/2003. En cap cas els béns o serveis subvencionats no poden superar el valor de mercat.

Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

Es considera subvencionable el desamiantatge d’edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d’amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus d’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC) https://sdr.arc.cat/.

A tal efecte, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

SOL·LICITUDS

6.1
En cas de persones/entitats públiques, el formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 7, s’ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, al web: http://www.eacat.cat/

La impossibilitat tècnica o d’altra índole no eximeix, en cap cas, els ens locals, de l’obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.

Així mateix, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament de la plataforma durant l’últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, s’ha de demanar un certificat al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya que justifiqui la impossibilitat tècnica de fer la tramitació dins de termini, i s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud i la documentació pertinent a través dels canals que estiguin operatius.

6.2
En el cas d’altres persones físiques o jurídiques, que no siguin administració pública, i comunitats de veïns, les sol·licituds i els altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació es presentaran mitjançant l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació prevista a la base 7, s’ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’apartat Tràmits del web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/) i de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

Tots els sol·licitants han d’annexar a la sol·licitud emplenada d’acord amb el formulari signat pel seu representant legal, la documentació següent:

a)
Un document tècnic del projecte que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol·licitud. Cal definir amb claredat els treballs per als quals se sol·licita la subvenció que s’han d’adequar a l’objecte de la convocatòria.

Descarregar plantilla bàsica de projecte
Per projectes grans, adequar la part de la retirada d’aminat com una partida on s’inclogui els apartats del projecte bàsic, per poder-lo presentar separat si el projecte fos molt gran, si es presenta sencer, no hauria de pesar mes de 500 kb

b)
Còpia del pressupost de l’empresa inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA) que farà els treballs de desamiantatge objecte de la sol·licitud de subvenció, on constin la descripció i el desglossament de les diferents partides (treballs desamiantatge, transport, gestió de residus).

Excavacions Llorens està inscrita al RERA i poder confeccionar-vos el pressupost. Contacteu amb info[@]excavacionsllorens.com o bé al Telèfon WA/ 666 45 26 94

c)
En cas de persones públiques, certificat del secretari/ària o de l’interventor/a on consti la decisió de l’òrgan competent de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la, i, en el cas que l’ens aporti fons al projecte/activitat/actuació subvencionat, declaració responsable assegurant que hi ha crèdit suficient en el pressupost de l’ens local per al pagament de la part del projecte/ activitat/ actuació no coberta per la subvenció.

d)
En cas de comunitats de veïns, el certificat de l’administrador de l’acord de la junta de propietaris que adopta la sol·licitud de la subvenció i la seva execució d’acord amb el projecte corresponent.

e)
Document acreditatiu de la propietat de l’immoble corresponent d’acord amb la normativa vigent (nota simple registral, certificat de domini i càrregues, escriptura de propietat, etc)El compliment dels requisits previstos a les bases 3.1 i 3.2 que siguin d’aplicació a cada persona sol·licitant s’acredita amb la declaració responsable del representant legal que consta en el model de sol·licitud, sens perjudici del que s’indica en aquesta base.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l’audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que estableix la base 7, serà el que es preveu en la resolució de la convocatòria.