Menu

Gestió de residus


Gestió de residus provinents de la construcció, residus urbans com fracció vegetal o residus industrials com fusta, plàstics…

També gestionem i retirem amiant de tota mena d’instal·lacions com magatzems, naus industrials, coberts, teulades, dipòsits o canonades.

El residu és matèria provinent de diferents àmbits de la nostra societat que necessita ser reciclat o bé destruït o bé emmagatzemat, d’aquesta mena de residus, cada cop se’n genera més i més de pressa, per això la gestió dels residus s’ha convertit en el primer factor de la recuperació ambiental.

L’Agència de Residus de Catalunya, a la qual Excavacions Llorens estem adherits, ha elaborat nous instruments de planificació que pretenen respondre els reptes normatius on l’instrument bàsic és el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20

RCD Residus de construcció i demolició

Des de l’any 2018 s’ha incrementat la generació de residus de la construcció i
demolició fins a 4,3 milions de tones, de les quals sols la meitat han estat valoritzades o reciclades.

Hi ha tres tipus de residus de la construcció i demolició

  • Inerts: els quals es poden reutilitzar in situ amb unitat mòbil
  • No perillosos: què es porten a un abocador controlat per emmagatzematge
  • Perillosos: què s’han de tractar, valoritzar i reciclar si és possible.

A Excavacions Llorens, som especialistes en demolició o enderrocs i tenim molta experiència en la valorització o reciclatge d’aquests tipus de residu.