Menu

Com crear una NIO al SDR


La NIO (Notificació i Identificació d’Obra) és un registre telemàtic pel qual s’obté un número per a cadascuna de les obres productores de residus. Aquest número es reflectirà dins els…

La NIO (Notificació i Identificació d’Obra) és un registre telemàtic pel qual s’obté un número per a cadascuna de les obres productores de residus. Aquest número es reflectirà dins els DSRC (Documents de Seguiment de Residus de la Construcció) amb el que es documenta cada trasllat de residus. Per tant, les obres han d’obtenir la NIO abans de començar a gestionar els seus residus.

S’ha d’obtenir una NIO per obra i cada trasllat haurà de portar un DSRC (el conjunt dels DSRCs especificaran el mateix número NIO si provenen de la mateixa obra).

Aquest document serà particularment útil a l’hora d’obtenir un certificat de residus de l’obra. Per generar-lo ens haurem de donar d’alta a l’SDR (Sistema Documental de Residus) de l’ARC (Agència Catalana de Residus).

Per accedir a la pàgina de l’SDR cliqueu en aquest enllaç SDR

Un cop a la pàgina ens mostrarà quelcom similar a la imatge de sota, on a la part inferior veiem “Vull fer una notificació d’obres” hi pitgem.

Un cop pitjat l’enllaç, ens portarà a una nova pantalla on haurem d’omplir un formulari. Aquest l’haurem d’omplir amb les dades que ens demana i un correu electrònic de contacte, on se’ns enviaran les dades per accedir a l’SDR.

Hem de tenir en compte que no ens estem donant d’alta com a productors, però ho podríem fer en un futur fent servir el mateix SDR, per tant, les dades del formulari haurien de portar informació de DNI i Nom verídics, per més endavant no generar errors o problemes amb el sistema documental.

Un cop enviat el formulari, rebrem al correu electrònic que hi hem especificat, un número d’usuari i una contrasenya generada directament per l’ARC, amb els que podrem accedir, ara sí a l’SDR.

Tornant a la pàgina d’inici de l’SDR, a dalt a la dreta, s’apareix l’Àrea d’usuaris, allí és on hem d’omplir els camps amb les dades que ens han facilitat. A dalt l’usuari i a sota la clau.

Un cop omplerts els camps, fem clic a “accedir“, el navegador ens mostrarà una alerta on ens diu si volem guardar la contrasenya, en aquest cas li diem que si i així, no ens caldrà omplir cada cop les dades. Ja som dins de l’SDR

Se’ns obrirà la pàgina “Altres” però al fer clic a l’enllaç “Runes“-> “Notificacions d’obres“, ens portarà a l’apartat de productors on es generen els NIOs i ens obrirà ja una NIO per omplir.

Més endavant podem accedir directament pel menú de l’esquerra per “Productors” -> “NIO notificació i identificació d’obra“, o veure les NIOs que ja tenim fetes, pitjant a “Llistar NIOs (obres)“.

Implementació del formulari de la NIO

1 NOTIFICACIÓ DE LA IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

El primer bloc, a més de mostrar-nos l’estat en què es troba la nostra NIO, ens demana si som els promotors o titulars de la llicència d’obres o bé si som el constructor de l’obra.

En endavant el promotor/titular de la llicència d’obres serà el productor dels residus i el constructor el posseïdor dels residus.

Per tant, seleccionarem dins el primer bloc, el que correspongui amb la nostra condició. (Img: 01)

Img: 01

2 DADES DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA D’OBRES/PROMOTOR (PRODUCTOR DELS RESIDUS)

Al segon bloc, tal com hem comentat, hi aniran les dades del productor dels residus, les dades fiscals, no les de l’obra (Img: 01)

3 IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Aquest bloc s’omplirà amb les dades d’on s’executa l’obra (Img: 02)

Img: 02

Després d’omplir la identificació de l’obra, hem d’omplir les dades del constructor o posseïdor dels residus. Per fer això, primer haurem de guardar la NIO amb les dades que ja hem omplert, si no no ens deixarà accedir a “Afegir Constructora“.

4 EMPRESA CONSTRUCTORA (POSSEÏDOR)

En aquest bloc, si som promotors, podem obrir fitxa per diverses constructores, si la NIO l’estem omplint com a constructors, afegim una sola empresa. (img: 02)

4.1 IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA CONSTRUCTORA (POSSEÏDOR)

Com veureu a l’hora d’omplir les dades de l’empresa, a sota també ens demana dades sobre el promotor de l’obra. Això es deu al fet que, si estem omplint la NIO com a constructors, s’enviarà notificació al promotor perquè estigui al cas de què s’està fent. (Img: 03)

Img: 03

5 DESTÍ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DELS MATERIALS NATURALS EXCAVATS

En aquest punt hem de triar el gestor autoritzat de residus de la construcció on portarem el de la nostra obra, abans, però ens demana les següents dades.

5.1 Quantitat de tones de residus destinades a gestor autoritzat
La quantitat serà la que preveiem pel total de l’obra

5.2 Quantitat de tones de Materials Naturals Excavats/Terres
Si s’escau la quantitat de terres o Materials Naturals Excavats, com és un tema menys habitual, parlarem de com gestionar aquest tipus de residu en un article a part.

5.3 Disposa de pla de gestió?
Si l’obra que ens ocupa disposa d’un pla de gestió de residus o si a la memòria del projecte s’inclou un estudi de la retirada de residus, respondrem que sí. La quantitat de residus destinats a gestor autoritzat a de coincidir

Si voleu saber més sobre com crear o gestionar estudis o plans de gestió de residus de la construcció, aneu a aquest enllaç.

5.4 El productor o posseïdor genera més de 1.000 T/any de residus no perillosos?
Seleccionar si en el cas de la nostra constructora o promotora compleixi amb l’enunciat.

Afegir Gestor Autoritzat
aquí hem de saber el número del gestor autoritzat on volem portar els residus. Si no sabem el número, però si el nom, podem cercar-lo fent clic a la icona de la lupa de color verd, un cop oberta la finestra podem cercar pel nom. Seleccionem i guardem. (Img: 04)

Img: 04

Afegir Valoritzador autoritzat
Exclusivament s’aplica als residus amb LER 170504 (terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503).

Quan en una obra es crea un excedent d’aquest tipus de residu, mitjançant el valoritzador fem que les terres i pedres d’obres es destinin directament a altres obres de construcció o operacions de reblert. (no es consideren obres receptores les plantes de formigons o d’àrids, plantes de reciclatge o similars).

6 ÀRIDS RECICLATS

Segons la nova normativa de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, al seu article 147

Els projectes de construcció d’obra pública i d’obra privada determinaran l’ús d’àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d’àrids previstos, excepte que les característiques de l’obra no permetin l’ús d’aquest tipus de material, atès que el redactor del projecte haurà de justificar degudament a la memòria.

Si s’escau doncs, i al projecte es justifica una quantitat de tones que es reciclaran, les inclourem al camp de text. Si no hi ha memòria o projecte, perquè ens permeti seguir amb la NIO, seleccionarem “Certifico que la memòria del projecte es justifica degudament que les característiques de l’obra no permeten l’ús d’aquest tipus de material“.

7 DECLARACIÓ RESPONSABLE

Ja sols ens queda omplir la declaració responsable acreditant que les dades que hem omplert a la NIO són certes

Si l’hem omplert com a constructors, hem de fer-li arribar una còpia al promotor, inserint el correu electrònic d’aquest “Enviar la NIO al promotor/titular de la llicència d’obres/direcció d’obra al correu electrònic següent:“.

Si la NIO l’hem omplert com a promotors, triarem el darrer punt “Declaro que soc el promotor/titular de la llicència“.